Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest ZIMNY AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 142/146 (93-311), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000280525, wysokość kapitału zakładowego 8.480.000 zł, posiadającą numer NIP 729-26-16-199. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: rodo@zimny.com.pl lub skontaktować telefonicznie pod numerem infolinii 42 646 55 66.

Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy niszczące dokumenty, firmy informatyczne, ochrona itp.).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Ciebie usług, dostarczanych przez Zimny Auto Sp. z o.o. na podstawie zawartej przez Ciebie (akceptację Ogólnych Warunków Umów oraz poszczególnych regulaminów usług). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niż świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

 

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;

informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;

sprostowania danych;

bycia zapomnianym;

ograniczenia przetwarzania;

przenoszenia danych;

sprzeciwu;

niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);

informacji o naruszeniu ochrony danych.

 

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:

Adres email: rodo@zimny.com.pl lub iod@zimny.com.pl

Adres do korespondencji: ZIMNY AUTO Sp. z o.o. 93-311 Łódź, ul. Rzgowska 142/146

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informujemy Cię również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Więcej na temat Polityki Cookies tutaj